>
ทะเบียน
>
หนังสือรับรอง/Transcript
>
เส้นทางสู่บัณฑิต
>
เคล็ด(ไม่ลับ)
>
สงสัยโปรดถาม
>
บัณฑิตศึกษา
>
Foreign Students
>
งานประกันคุณภาพ
 
   
   
   
 
การขอหนังสือรับรอง (ทป.90)
ช่องบริการงานที่ 5  
 
1. ยังไม่สำเร็จการศึกษา
           1.1 นักศึกษาขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาได้หลังจากลงทะเบียนและชำระเงิน ค่าหน่วยกิตแล้ว โดย
                  จะได้รับหนังสือรับรองภายหลังส่ง ทป.90 และรูปถ่าย

           1.2 เมื่อนักศึกษาแจ้งจบและคณะวิชาส่งผลการเรียนในภาคการศึกษาที่แจ้งจบถึง ทะเบียน ครบทุกรายวิชาแล้ว
                  นักศึกษาขอหนังสือรับรองการรออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยได้โดยจะ ได้รับหนังสือรับรองภายหลังส่ง 
                  ทป.90 และ รูปถ่าย

           1.3 นักศึกษาขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ โดยจะได้รับหนังสือรับรองภายหลังส่ง ทป.90 และ รูปถ่าย                                พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง

 
2. สำเร็จการศึกษาแล้ว
           2.1 นักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา โดยจะได้รับ หนังสือรับรองภายหลังส่ง
                  ทป.90 และรูปถ่าย พร้อมแนบสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 
 
การขอใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT)  (ทป.90 และ KBU.8.1)
ช่องบริการงานที่ 5  
 
1. ยังไม่สำเร็จการศึกษา
            นักศึกษาขอใบรับรองผลการศึกษาโดยจะได้ใบรับรองผลการศึกษาภายหลังส่ง ทป.90 , KBU.8.1 , และรูปถ่าย
 
2. สำเร็จการศึกษาแล้ว

            นักศึกษาขอใบรับรองผลการศึกษา โดยจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาภายหลังส่ง ทป.90 พร้อมแนบสำเนา
ใบรับรองผลการศึกษา(TRANSCRIPT) ที่เซ็นชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง
            ถ้าใบรับรองผลการศึกษาหาย ให้แสดงบัตรประชาชนพร้อมสำเนาและใบแจ้งความ

 
3. การขอใบรับรองผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย)
           นักศึกษาจบปีการศึกษา 2532 - 2544 โดยจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาภายหลังส่ง ทป.90 ,ทป.92 ข,
และรูปถ่าย พร้อมแนบสำเนาใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ที่เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
           นักศึกษาจบปีการศึกษา 2545 – ปัจจุบัน โดยจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาภายหลังส่ง , ทป.92ก และรูปถ่ายพร้อมแนบสำเนา
ใบรับรองผลการศึกษา(TRANSCRIPT) ที่เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง