>
ทะเบียน
>
หนังสือรับรอง/Transcript
>
เส้นทางสู่บัณฑิต
>
เคล็ด(ไม่ลับ)
>
สงสัยโปรดถาม
>
บัณฑิตศึกษา
>
Foreign Students
>
งานประกันคุณภาพ
 
   
   
   
 
ทะเบียน มกบ.
 
 
เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียน ฯ
วิทยาเขตพัฒนาการ อยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2
 

 


ช่องบริการงานที่ 4

- ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
- รับใบรับรองผลการศึกษา (TRASCRIPT)
- ส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา ฯลฯ

นางจอมขวัญ ลอยศักดิวงศ์ (กลาง)
น.ส. จุฑามาศ ศรีเดช (แถวหน้า)
น.ส. สุชาดา หมินหมัน (ซ้าย)
น.ส.วารุณี หนูเอียด (ขวา)

   
 

 


ช่องบริการงานที่ 5

- ขอหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา
- ขอคัดสำเนาผลการศึกษา

อ.วราพร อนันนับ (ซ้าย)
ว่าที่รต.หญิง วรัญญา บูเก็ม (ขวา)

   
 
เจ้าหน้าที่
 
อ.ปัทมา อารีย์สมาน
อ.แสงดาว ทักษิณ
อ.อดิศร สร้อยทอง

 
น.ส. วารุณี แซ่เจียง (ซ้าย)
อ.สุภาวดี ไชยสาร (ขวา)
 
 
 
นักศึกษาจะได้ประโยชน์สูงสุดจากหน่วยงานนี้ ด้วยการตรวจสอบประกาศจากผ่าน Website