>
ทะเบียน
>
หนังสือรับรอง/Transcript
>
เส้นทางสู่บัณฑิต
>
เคล็ด(ไม่ลับ)
>
สงสัยโปรดถาม
>
บัณฑิตศึกษา
>
Foreign Students
>
งานประกันคุณภาพ
 
   
   
   
 
ทะเบียนกับการประกันคุณภาพ
 
ปณิธาน  "การบริการการศึกษาที่ดี คือ เครื่องมือนำสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ"
ยุทธศาสตร์ "บริการเต็มใจ ว่องไวถูกระเบียบ เพียบพร้อมมนุษย์สัมพันธ์"
คาดหวังจากนักศึกษา "อ่านให้ครบ อ่านให้จบ ลบความข้องใจ"
 
           สำนักทะเบียนและประมวลผลมีหน้าที่ดำเนินงานและบริการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คณะวิชา สามารถจัดการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรและความสนใจของนักศึกษา เพื่อสร้างมาตรฐานด้านวิชาการให้ปรากฎตามเป้าหมาย
ของนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตตลอดจนเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์/วิจัย
สถานการณ์และวางแผนของหน่วยงานต่างๆ
           หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยซึ่งผ่านการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนี้
           1)  ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อรับบุคคลเข้าเป็นนักศึกษา
           2)  จัดทำและดำเนินการขึ้นทพเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม/การถอนวิชาเรียน
           3)  จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนนักศึกษา
           4)  จัดทำปฏิทินการศึกษา
           5)  ประกาศตารางสอบ ตารางสอน
           6)  จัดดำเนินการเกี่ยวกับผลการศึกษาของนักศึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
           7)  จัดทำใบรับรองผลการศึกษา
           8)  จัดทำรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
           9)  ประสานกับหน่วยงานอื่นๆ