โครงการอบรมแรงงานไทยเพื่อความมั่นคงในอาชีพรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โครงการการแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง "การเตรียมตัวและการสัมภาษณ์งาน
โครงการมัชฌิมนิเทศ หัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมและการเตรียมตัวด้านอาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน