>
ทะเบียน
>
หนังสือรับรอง/Transcript
>
เส้นทางสู่บัณฑิต
>
เคล็ด(ไม่ลับ)
>
สงสัยโปรดถาม
>
บัณฑิตศึกษา
>
Foreign Students
>
งานประกันคุณภาพ
 
   
   
   
 
ขอแจ้งจบการศึกษา
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ขึ้นทะเบียนขอแจ้งจบ ดังนี้
            นักศึกษาต้องกรอก KBU. 8.1 ให้ครบถ้วน หรือกรอกผ่านทางเว็บไซต์งานทะเบียนได้ แล้วจึงติดต่อขอรับ KBU.9, KBU.8.2, ศก.1 ที่ ช่องบริการงานที่ 4 หรือ download KBU.9, ศก 1 แล้วนำมาติดต่อที่ช่องบริการงานที่ 4 เพื่อรับ KBU.8.2
 
แจ้งจบออนไลน์ (Online)
        นักเรียนไทย ( Thai Student )    
        นักเรียนต่างชาติ ( Foreign Student )
 
            แล้วจึง Download KBU.9, ศก 1 หรือติดต่อขอรับได้ที่ ช่องบริการงานที่ 4

               กรอกแบบ KBU.9 KBU.8.2 และ ศก.1 ให้ครบถ้วน และติดต่อกองบัญชี และกองทุนกู้ยืมเพื่อ การศึกษา นำ KBU.8.2 ส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

           นำ KBU.9 KBU.8.2 และ ศก.1 พร้อม รูปถ่ายชุดครุย (ตัวอย่างรูปถ่าย) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูปมายื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ที่ช่องบริการงานที่ 4 ภายในวันที่…………………………………
 
* การไม่ส่งเอกสารครบภายในกำหนด การขึ้นทะเบียนขอจบของท่าน เป็นโมฆะ *
 
 
 
*** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น click here!!