>
ทะเบียน
>
หนังสือรับรอง/Transcript
>
เส้นทางสู่บัณฑิต
>
เคล็ด(ไม่ลับ)
>
สงสัยโปรดถาม
>
บัณฑิตศึกษา
>
Foreign Students
>
งานประกันคุณภาพ
 
   
   
   
 
Download คำร้องต่างๆ (ปริญญาตรี)
 
KBU.1 คำร้องทั่วไป
KBU.2 คำร้องขอลงทะเบียนในกรณีพิเศษ
KBU.3 คำร้องขอรักษาสถานภาพ
KBU.4 คำร้องขอคืนเงิน
KBU.5 คำร้องขอย้ายคณะ/ สาขาวิชา
KBU.6 คำร้องขอลาออก
KBU.7 คำร้องขอลาออก / สมัครใหม่
KBU.9 คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ทป.90 คำร้องขอหนังสือรับรอง
ทป.8.9 คำร้องขอใบรับรองผลการศึกษา
ทป.92 ก แบบขอใบรับรองผลการศึกษา

ทป.92 ข แบบแปลต้นฉบับ ใบรับรอง

ทป.06 ก แบบขอคัดสำเนาผลการศึกษา(ภายใน)
ศก.1 แบบทะเบียนศิษย์เก่า(ที่อยู่ถาวรจัดพิมพ์ทำเนียบบัณฑิต)